Windykacja

Mecenas Reker świadczy usługi w zakresie windykacji wierzytelności polskich podmiotów od dłużników w Niemczech.

Zgodnie z prawem niemieckim, co do zasady, roszczenia o zapłatę przedawniają się w terminie trzech lat od daty wymagalności. Jednakże, przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego w którym upływa termin przedawnienia. W konsekwencji, w Niemczech roszczenia wygasają z upływem 31 grudnia danego roku, a nie w trakcie danego roku, jak w Polsce.

Windykacja przedsądowa:

Wielu niemieckich dłużników reguluje wierzytelności już po otrzymaniu wezwania do zapłaty wysłanego przez niemieckiego prawnika. W Niemczech można zaobserwować pewną tendencję, aby unikać procesów sądowych i związanych z tym kosztów.

Zgodnie z prawem niemieckim, dłużnik w opóźnieniu z zapłatą jest zobowiązany do zwrotu kosztów adwokata, który wystosował wezwanie do zapłaty. Opłata ta, obliczana według przepisów niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu adwokatów na podstawie wartości przedmiotu sporu, jest dodawana do głównego roszczenia oraz odsetek. Dosyć często niemieccy dłużnicy płacą opłaty sądowe wraz z główną wierzytelnością. Tym samym polski klient uzyskuje zwrot wydatków na koszty obsługi prawnej, nawet na drodze windykacji wierzytelności na drodze pozasądowej.

Nakaz zapłaty:

Szybkim sposobem uzyskania tytułu egzekucyjnego w Niemczech jest postępowanie o wydanie nakazu zapłaty. O wydanie nakazu zapłaty wnosi się do Sądu Rejonowego w Wedding (Amtsgericht Wedding) w Berlinie, który ma jurysdykcję we wszystkich sprawach dotyczących zagranicznych wierzycieli w Niemczech. 

Wniosek o wydanie takiego nakazu zapłaty wymaga jedynie identyfikacji roszczenia poprzez podanie numeru faktury lub innego krótkiego opisu roszczenia. Nie trzeba dołączać jakichkolwiek dokumentów potwierdzających roszczenie.

W pierwszej kolejności, niemiecki sąd  wydaje na podstawie wniosku sądowe wezwanie do zapłaty [Mahnbescheid]. Jeżeli dłużnik nie złoży sprzeciwu do sądowego wezwania do zapłaty, sąd wydaje nakaz zapłaty [Vollstreckungsbescheid], który jest w pełni wykonalny. W przypadku, gdy dłużnik złoży w terminie 14 dni sprzeciw, sąd przekazuje sprawę do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, a sprawa jest kontynuowana w zwykłym trybie spornego postępowania sądowego.

Opłaty sądowe w postępowaniu o wydanie nakazu zapłaty stanowią do 1/3 standardowych kosztów sądowych. Nakaz zapłaty obejmuje roszczenie główne, odsetki oraz kosztów zastępstwa prawnego (np. koszty obsługi prawnej).

Postępowanie sądowe:

Mecenas Reker jako niemiecki adwokat, jest uprawniony do reprezentowania klientów przed wszystkimi sądami w Niemczech (oprócz niemieckiego Federalnego Sądu Najwyższego [Bundesgerichtshof] w sprawach cywilnych).

W przypadku roszczeń o zapłatę, gdzie można oczekiwać sprzeciwu wobec nakazu zapłaty, czy w sprawach dotyczących roszczeń niemajątkowych, postępowanie sądowe toczy się przed niemieckim sądem właściwy dla sprawy (co do zasady: sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziba drugiej strony).

Postępowanie egzekucyjne:

Tytuły wykonawcze  (prawomocne lub inaczej wykonalne) są realizowane w Niemczech przez:

  1. komorników w odniesieniu do ruchomości dłużnika;
  2. sądy w odniesieniu do wierzytelności oraz nieruchomości dłużnika (hipoteka przymusowa, administracja przymusowa).