Współpraca z polskimi kancelariami

Mecenas Reker świadczy usługi z zakresu prawa niemieckiego dla polskich kancelarii prawnych w kwestiach dotyczących spraw ich klientów.

Choć niemiecki i polski system prawny wykazują wiele podobieństw, doradztwo klientom w zakresie innego systemu prawnego wymaga szczegółowej znajomości obcego systemu prawnego.

Co do zasady, polscy adwokaci oraz radcowie prawni mają prawo do reprezentowania swoich klientów przed sądami niemieckimi. Jednak w sprawach sądowych objętych przymusem adwokackim, niezbędna jest współpraca z  niemieckim adwokatem jako " Einvernehmensanwalt"  (patrz  niżej: " Einvernehmensanwalt").

Ponieważ współpraca z „adwokatem niemieckim współdziałającym przed sądem w Niemczech” (Einvernehmensanwalt) nie wiąże się z żadną aktywną reprezentacją klienta przez niemieckiego adwokata przed sądami niemieckimi, polski adwokat lub radca prawny  występujący przed sądami niemieckimi będzie potrzebował porady, co do specyfiki niemieckiego postępowania sądowego.

Poniżej przykładowa lista pułapek czekających na polskiego adwokata lub radcę prawnego:

  • Odmiennie niż w Polsce, aby pismo zostało doręczone do sądu w przepisanym terminie, nie wystarczy wysłanie pisma przed upływem terminu na poczcie! Pismo musi zostać jeszcze doręczone do sądu przed upływem terminu!
  • Odmienny system terminów sądowych:
  1. w sprawach cywilnych sąd pierwszej w pierwszej kolejności wyznacza termin do poinformowania o gotowości do obrony; termin wynosi 14 dni, a dla cudzoziemców 4 tygodnie; jeżeli powiadamianie o gotowości do obrony nie zostanie złożone w sądzie w wyznaczonym terminie, sąd wydaje wyrok zaoczny!
  2. w sprawach cywilnych sąd wyznaczy dodatkowy termin (zazwyczaj jeden miesiąc, oprócz terminu do poinformowania o gotowości do obrony) na odpowiedź na pozew; termin ten może zostać wydłużony decyzją sędziego, na uzasadniony wniosek złożony przez adwokata!
  • Układ niemieckich pism sądowych znacznie odbiega od polskich standardów.

Wykonanie polskich tytułów egzekucyjnych w Niemczech:

Większość polskich tytułów egzekucyjnych jest wykonalna w Niemczech bez skomplikowanych formalności.

Jednakże, niemieckie postępowanie egzekucyjne jest odmiennie skonstruowane od polskiego. W Polsce to komornik dokonuje zajęcia wierzytelności, natomiast w Niemczech leży to w kompetencji sądu.

Mecenas Reker ma wieloletnie doświadczenie w windykacji  w Niemczech, należności wynikających z polskich tytułów egzekucyjnych.